header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

Uit het gemeentearchief van Schiedam. Notarissen na 1811, no 164 p.418 proces verbaal opgemaakt door Notaris Jacob Gagestein 1811-1836. Waarin een bijdrage gevraagd wordt voor de reparatie van de molen, uit het stuk blijkt dat Gijsbert Voskuijl 23 morgen en 200 roeden land bezit (1 morgen is zoveel land als in 1 morgen geploegd kan worden in Rijnland ongeveer 1000 m2, 1 morgen is 600 roeden). Uit de aanhef en de indeling in arrondissementen blijkt dat Nederland nog ingelijfd was door keizer Napoleon uit Frankrijk.

In den jaare agtien hondert elf den vijftiende Meij des avonds ten zes uur heb ik Jacob Gagestein Keizerlijk Notaros in het kanton Schiedam Arrondissement Rotterdam in het departement van de mond en van de Maas ten deeze met de name noemene ondergetekende getuigen geadviseerd.. mij vervoegt ten verzoeken om ten huijze van Jan Overschie- Molenmeester van de Noord Kethelpolder wonende aan de Kandelaar dewelke mij onderzigten dat hij den volger.. en Kroosheemraden ten zijnen huize bij de andere op heden had geroepen ten eijnde ingevolge schriftelijke last eene Loting der verdeeling aangaande het timmerwerk der Molen en gevolgen in hun bijzijn ten overstaan van mij Notaris te doen.
En hebbe ik Notaris gewagt tot zeven uur wanneer alle de geroepene present waaren en zijnd aan mij Notaris door Jan Overschie overgegeeven de navolgende lastgeeving.
Naardien wij ondergetekenden belast met het onderhoud der molen van de Noordketkelpolder in aanmerking genomen hebbende dat hand over hand de kosten jaarlijksch vermeerderen waar in ... tot onze generaal belang daar in te moeten voorzien en door middel van het hier navolgende te beproeven.
Dat daar op de gezegde Noordkethelpolder twee molens zijn en binnen den Dorpe Kethel ook twee molenmakersbazen gevonden worden. Zoo is eerstelijk onze Expresse.. wil, dat bij de aanstaande rekening moet worden geloot wat molen Cornelis van der Loo tot werkbaas blijft behouden en wat voor molen Pieter Borsboom als werkbaas werd toegevoegd, mitsgaders wat brug.. en zijlen ter reparatien ieder baas word toegekend.
De baazen Generaal welke voor de molen werken zullen niets op onze..van den Molenaar moeten verrigten maar het aantewijzene Kleijnewerk beneden de twintig Gulden, door den molenmeester in der tijd te ordonneeren moeten daar stellen. Zullende grotere werken en reparatieen na behoorlijke Examinatie op ordre..van Molenmeesters en Schouwen geschieden.
De baazen zullen maandelijks ieder in zijne relatie bij wijze van nota. Edog specififeer..aan de Molenmeester moeten opgeeven wat hun verdiensten in de voorgaande maand is geweest.
De leverancies aan de molen zullen ook zig gedragen..na de ordre..van molenmeesters.
In vertrouwe dat deeze stiptelijk zal worden nagekomen zo tekenen wij binnen Kethel Ambacht den Februarij 1811 Getekend

Jan Overschie 17 morgen
Albregt Stolk 38 morgen 150 roeden
Hermanius Jurgens 17 m. 300 r
Heindrick Roeling..18 m 106 r
Jacob van der vaart 16 m 18 r
Jan de Vetten 38 m 300r
Gijsbert Voskuil 23 morgen 200 roeden
Arij van Den Haag met 30 m 300 r
De Roomsche armen samen in Kethel 13 m 275 r
Gert Hopman met 32 m 300 r
Willem van der Hoorst..V.. 13 m 150 r
Christiaan Schotte 26 m 300 r
Hen Halbers.. 31 m
Menschen..van Veen met 4 m
Arij Suijker 5 m
Poulis Droog 28 m 300 r
Dionijs van Nijmegen 32 m 400 r
en welk door mij Notaris van woord tot woord is voorgelezen. Waarop ik Notarisde verdeeling en loting willende reguleeren Pleun Dijksman mij verzogt daar mede geene voortgang te maken en mij overgaf met verzoek dit mede voor te lezen het navolgende.
De ondergetekenden alle Eijgenaaren van landen gelegenin de Noordketkelpolder contribueerende in de lasten welke jaarlijks ten laste van dezelve landen onder de naam van molengelden worden omgeslagen en verderen....