header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

02. Pieter Gijsen Voskuil (-1696 )

Pieter Gijse, bouwman wonend in Kethel Ambacht, maakte verschillende keren in zijn leven een testament. Uit het testament van 18 april 1664 (not. archief Delft) blijkt dat hij gehuwd was met Grietje Jans Pols uit Vlaardingerambacht.

Grietje was de dochter van Jan Ariens Pols X Jannetje Cornelis de Vlieger (GAS ONA 776, 781). De familie was waarschijnlijk welgesteld want in 1650 kreeg zij als Pille (petekind) van Haesge Corn. een praelegaat van 100 carolus guldens. In 1669 machtigt Grietje als mede-erfgenaam het transport van een huis van Cornelis Joris Vlieger.

Op 27 maart 1673 maken Pieter Gijse Voskuijl, bouwman, en Grietje Jans Pols wonend in de Ambacht van Kethel een nieuw testament op. (Not. archief Delft 2170 fol 209).

Wanneer Grietje Jans Pols is overleden weten we niet precies, wel moet dit voor 1686 geweest zijn.

Op 21 april 1686 is Pieter Gijsen weduwnaar en trouwt hij met Maertje Barentsdochter Coppers, afkomstig uit Papsou/ Abtsrecht.

Beide echtelieden, wonend in Noord Kethel aan de lange brugge verschijnen 8 februari 1687 voor de notaris. (Not Archief Delft :2190 fol 15).

Zij kregen een zoon Gijsbert Pieterszoon die op 16 maart 1687 in Kethel werd gedoopt. Of er nog meer kinderen waren weten we niet.

Pieter overleed op 11 mei 1696.

Maertje Coppens overleed ook rond 1696, maar waarschijnlijk iets later dan Pieter want in het notarieel archief van Schiedam blijkt uit een aantekening dat de opbrengsten overgedragen werden van de 200e penning van Kethel lopende over de jaren 1687-1701, waarbij vermeld werd de weduwe van Pieter Gijsen Voskuyl wegens sijn huys 12 st. ontving.

* In het RA van Kethel deel 92 staat dat op 21-05-1670 Cornelis Dammisz, timmerman wonende Overschie, heeft verkocht aan Pieter Gijsen Voskuyl, wonende in deze ambacht, een huizing en erf aan de Delftse Kade in Noord Kethel, belend N Arijen Arijenszn Berckel en Z het weeskind van Willem Joosten van Rijt. Strekkende voor van de voorn kade tot achter aan de Delfweg, jongste opdrachtbrief 06-08-1668, belast met een kapitaal van 200 gulden tbv de Heilige Geest van Kethel en een erfpacht te ontvangen door het weeskind van Willem Joosten van Rijt, welke lasten de koper overneemt. De koopprijs bedraagt 716 gld contant.

Wij volgen Gijsbert Pieterszoon uit 1687

http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0161A.pdf