Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

De School Anno. Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

Bestuur
Voorzitter: G. Visser, Secretaris: Jacintha van Beveren, Penningmeester: J..J. van der Linden,
Ledenadministratie: R. W. Poels, Gedempte Baansloot 6, 3111 KB Schiedam, poelsrw@hetnet.nl

Abonnement en lidmaatschap: Het lidmaatschapstarief (abonnement inbegrepen) bedraagt 17,50 euro per jaar; scholieren en studenten 10 euro per jaar. In overleg met het bestuur is gereduceerd tarief om andere redenen ook mogelijk. Bedrijven, instellingen en begunstigers: minimaal 50 euro. Lidmaatschap en abonnement worden automatisch verlengd tenzij twee maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie.

Losse nummers: Losse nummers zijn beperkt voorradig en verkrijgbaar via de ledenadministratie.

Het blauwe boekje: Leden kunnen zich voor 10 euro per jaar abonneren op de serie Het blauwe boekje. Zij ontvangen 4 nummers per jaar, tegelijk met De School Anno. Jaarlijks opnieuw opgeven bij de penningmeester. Losse exemplaren, indien voorradig kosten twee keer zoveel.. Opgeven bij het secretariaat. De boekjes worden toegezonden.

Fonds: Vrijwillige bijdrage van leden uitsluitend ten behoeve van aankopen voor het museum.

Redactie
Leden:  Marjoke Rietveld - van Wingerden (hoofdred.), Andrť Deckers (opmaak), Hans de Frankrijker, Frits Huiskamp, Bert Stilma, Marry Remery en Trudy de Bruin.
Adres: Marjoke Rietveld - van Wingerden, Icaruslaan 42, 1185 JN, Amstelveen, m.rietveld@psy.vu.nl

Website: www.deschoolanno.nl
Collectie. Nationaal Onderwijsmuseum: Nieuwemarkt I, Postbus 21536, 3001 AM Rotterdam. tel.: 010-4045425 fax: 010-2331801 e-mail: info@onderwijsmuseum.nl website adres: Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag  13.00 - 17.00 uur

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Zakelijke info