Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Het Onderwijsmuseum heeft sinds 1982 een actieve Vereniging van Vrienden. De vereniging biedt ondersteuning aan het museum en wil de belangstelling voor het museum en de Nederlandse schoolgeschiedenis bevorderen.

Informatie van het bestuur van de Vereniging "Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum".

 Doelstelling.
 In artikel 2 van de statuten van de, in 1982 opgerichte,  Vereniging staat de doelstelling als volgt omschreven:
"De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van steun aan het Nationaal Onderwijsmuseum." Dit betekent dat de vereniging waar mogelijk bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Museum zelf, te weten: "het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van het onderwijs in Nederland en het verzamelen van voorwerpen en geschriften, die betrekking hebben op deze geschiedenis."

 Middelen.
Volgens de statuten tracht de vereniging het doel te bereiken door:
a.      het schenken of in bruikleen geven c.q. het bemiddelen bij het in bruikleen geven van voorwerpen aan dit museum;
b.      het wekken van belangstelling voor dit museum;
c.      het mee-ontwikkelen van en deelnemen aan activiteiten omtrent het museum;
d.      andere wettige middelen.

Bij de invulling hiervan lag al heel vroeg de nadruk op het uitgeven van het tijdschrift De School Anno, dat 4 x per jaar verschijnt. Twee bestuursleden hebben zitting in de redactie van het tijdschrift, en de kosten worden geheel gedekt door de contributies van de leden.

Uit vrijwillige bijdragen van de leden is verder een fonds gevormd, waaruit af en toe schenkingen worden gedaan aan het Museum. In 2004 bestond de schenking uit een penning en uit een blauw herdenkingsbord uit 1949 betreffende de bouw van 112 Finse scholen.

Leden kunnen zich nog apart abonneren op de zg. "Blauwe Boekjes", kleine facsimile-uitgaven van 19e-eeuwse school- en kinderboekjes. Zij verschijnen eveneens 4 x per jaar.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Vereniging, inclusief tijdschrift, kost  17,50 per jaar. Instellingen en bedrijven betalen  50,-. Het zijn minimumbedragen. . Hierin is een abonnement op De School Anno inbegrepen.
Veel oude nummers zijn nog na te bestellen. Informatie bij R.W. Poels (zie boven). Hij kan u per e-mail een lijst van nog verkrijgbare nummers toezenden.

Een aanvullend abonnement op de Blauwe Boekjes kost 10,- per jaar. Men moet zich jaarlijks opnieuw opgeven.

 In december 2004 bedroeg het aantal leden 247.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap bij de ledenadministrateur:R.W. Poels, Gedempte Baansloot 6, 3111 KB Schiedam, e-mail: poelsrw@hetnet.nl

 


 

Zakelijke info