Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Beste Harm

 In de lager onderwijswet van 1889, die in 1898 gold stond: 

TITEL I.
Artikel 2. Onder lager onderwijs begrijpt deze wet het onderwijs in:
a. het lezen;
b. het schrijven;
c. het rekenen;
d. de beginselen der Nederlandsche taal;
e. die der vaderlandsche geschiedenis;
f. die der aardrijkskunde;
g. die van de kennis der natuur;
h. het zingen;
i. de eerste oefeningen van het handteekenen;
j. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek;
k. de nuttige handwerken voor meisjes. 

Aan de lagere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in:
l. de beginselen der Fransche taal;
m. die der Hooggduitsche taal;
n. die der Engelsche taal;
o. die der algemeene geschiedenis;
p. die der wiskunde;
q. het handteekenen;
r. de beginselen der landbouwkunde;
s. de gymnastiek;
t. de fraaije handwerken voor meisjes.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Vr. groeten

Marry Remery

Geachte heer/mevrouw,

 Wij zijn bezig een fotoboek te maken van de OLS te Loppersum. Nu vond ik in de archieven van de gemeente dat volgens artikel 2 van het lager onderwijs in 1898 les moet worden gegeven in de vakken a-k. Dit dient echter te worden uitgebreid met vakken l, m, o en p. Kunt u mij vertellen weleke vakken vallen binnen de letters a t/m p.
Met vriendelijke groeten,
 

harm roggema

Van: Harm Roggema [mailto:hfroggema@home.nl]
Verzonden: zaterdag 23 juli 2005 11:37
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: artikel 2 van het lager onderwijs.

Zakelijke info