Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Van: Wigleven, Kitty [mailto:wigleven@nuffic.nl] Verzonden: donderdag 9 januari 2003 12:00
 Aan: 'redactie@deschoolanno.nl'
 Onderwerp: vraag over ergonomie schoolbanken

 Geachte redactie,

 Onlangs kreeg ik bijgevoegde e-mail uit ItaliŰ:

 "To whom it may concern, My name is Rosa Vocaturo and I'm working as a supervisor at UniversitÓ  LUMSMA, Roma. I'm writing since I would like to have some information  about the regulations related to the construction of the school bench  in your country. I'm now working on a project about the differences in rules for building  school bench across European countries. In Italy we follow the UNI 7713 - i.e. the law related to the design of > school's object. I wonder if there is a similar law for your country."

> Kunt u mij vertellen waar ik deze informatie kan vinden? Moet ik bij  OC&W zijn of gaat het Ministerie van SoZaWe hierover? Ik hoop dat u mij verder  kan helpen. Alvast bedankt voor de te nemen moeite. Met vriendelijke groet,

 Kitty Wigleven Senior credenial Evaluator Nuffic/IRAS (Informatiecentrum Richtlijn Algemeen Stelsel): wigleven@nuffic.nl tel: +-31-70-4260286

Antwoord van T. Storimans

Nederland kent geen rechtstreekse voorschriften met betrekking tot de ergonomische voorwaarden waaraan schoolmeubilair moet voldoen. Er is wel indirecte regelgeving, m.n. artikel 3, lid 1, onder c, van de Arbo-wet  1998 (Stb.'99, 184). Daar staat dat de werkgever (lees: bevoegd gezag van een school) arbo-beleid moet voeren, waarbij hij onder meer in acht moet nemen, dat de inrichting van de arbeidsplaatsen (...) zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers (lees: leerlingen) moet zijn aangepast. Wat dit voor de schoolpraktijk betekent kan het schoolbestuur, in beginsel, zelf  bepalen. De arbo-inspectie ziet daarop toe en hanteert daarbij als uitgangspunt dat het schoolmeubilair moet voldoen aan de NEN-normen voor kantoor- en schoolmeubilair (Nederlandse norm ENV 1729-2; in: Meubelen - stoelen en tafels voor onderwijsinstellingen : deel 2 : veiligheidseisen en beproevingen - Delft : Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), 2001, 17). De Europese voornorm (ENV) "Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods" werd door het Europese ComitÚ voor Normalisering (CEN) op 7 april 2001 goedgekeurd als voorlopige norm. In mei 2001 werd deze norm als Nederlandse norm goedgekeurd. Deze Nederlandse norm vervangt NEN-EN  1729:1994 Ontw.

 

Zakelijke info