Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


170203. Schoolvoorbeeld. schoolplaat uit de serie: schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis door A. Deckers

 n schoolplaat, twee beschrijvingen.

De plaat, die ons een blik gunt in de schrijfzaal van een Karthuizer klooster, is geteekend door den heer J. H. Isings Jr. Zeer wel is hier afgebeeld de rust en het opgaan der monniken in hun werk, dat zij doen omdat hun oversten, d.w.z. God. het hun heeft opgelegd.

"Maar ik zeg alleen, dat het nmaal. zoo barbaarsch en woest werelddeel, dat Europa heet, goeddeels door al die monniken en nonnen van z verscheiden kruinen en kappen tot die bloeiende kultuur is omgeploegd, die in de Middeleeuwen ongetwijfeld een hoogtepunt bereikte, maar die nog niet ten einde is en waarvan elke moderne kultuurkring, of hij wil of niet, meer profiteert dan hij weet."

J.H. Werkman, Onderwijzer a.d. R.K Andreasschool voor U.L.O. te Zeist

We meenen, dat onze plaat en deze toelichting den onderwijzer een welkom hulpmiddel kunnen zijn bij de bespreking van het middeleeuwsche kloosterwezen.

De heer J. H. Isings Jz. kreeg van ons de opdracht in zijn aquarel vooral uit te drukken, hoe in die donkere tijden van ruwe kracht en grof geweld, van onwetendheid en bijgeloof, van oorlog en plundering het stille klooster de bewaarplaats is geweest van de grootste schatten der menschelijke samenleving: godsvrucht, wetenschap en kunst. De schilder heeft deze moeilijke opgave meesterlijk uitgewerkt. Uit den Romaanschen stijl der zaal spreekt het harde karakter der eerste Middeleeuwen. J.W. de Jongh

Hoofd eener openbare school te s-Gravenhage

 

Zakelijke info