Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie

20202b. De Reizende temtoonstelling

 Wekelijks bereiken ons verzoeken van scholen, instellingen en musea, om voorwerpen in bruikleen te mogen ontvangen voor tentoonstellingen of projecten. Om twee redenen gaan wij daarop in vrijwel alle gevallen niet in: in de eerste plaats zou de behan­deling van a1 deze bruiklenen een niet te verantwoorden aanslag op onze tijd doen, in de tweede plaats kunnen vrijwel alleen musea voldoen aan onze eisen van tentoonstelling, bewaking en beveiliging.

Om nu toch tegemoet te komen aan de vele vragen, hebben we in 1983 een reizende tentoonstelling vervaardigd. Deze tentoonstelling, die de aanvrager zelf moet halen en brengen, bestaat uit een viertal kisten, een koffertje, een groot telraam, een klassikaal Aap, Noot, Mies en een houten schoolbank. In drie kisten zijn zes panelen en twaalf tekst‑ en beelddragers opge­borgen. Na het opzetten van de zes panelen, kan de, gebruiker de tekst­en beelddragers op iedere gewenste hoogte aanbrengen. Op deze wijze is de tentoonstelling bruikbaar in alle klassen van de school. De zes panelen met de twaalf dragers vormen een kleine expositie over de geschiedenis van de school. Wij zijn de mening toegedaan dat het voor een project op school zeer belangrijk is dat de kinderen zich in situaties kunnen inleven, daarom bestaat de reizende tentoonstelling naast de expositie op panelen, uit een aantal voorwerpen waarmee het onderwijzend personeel samen kinderen kan werken. Zo is er bijvoorbeeld voor ieder kind een lei met een griffel, om het specifieke gevoel van het schrijven daarmee te beleven; ook zijn er penhouders met kroontjespennen om het schrijver. met inkt te beproeven; een oud leesboekje maakt een leesles mogelijk. Wandplaten voor diverse vakken worden aangepast aangepast aan de provincie van de aanvrager. Er is een plak om de school van voor 1800 te kunnen naspelen. In een apart koffertje zijn voor de leerkracht nog een aantal boekjes ingepakt om allerlei lessen mogelijk te maken (bijv. rekenen). De kosten voor deze tentoonstelling bedragen f 250,‑ voor verzekering en onderhoud. Informatie en reservering bij T. van Ruiten ‑ tel. 079‑513408. Voor het eerst ging de reizende tentoonstelling in oktober naar de Kastanjelaanschool te Leiderdorp. De leerlingen schreven op ons verzoek wat zij van de tentoonstelling vonden:

Zakelijke info