Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

60303 SIGNALEMENTEN

 H J Oldenhof Van Normaalschool Steenwijkerwold naar PABO Zwolle, Zwolle 1987.

 Dit boekje is geschreven n.a,v het feit dat de katholieke Pedagogische Academie te Steenwjkerwold in 1984 verhuisde naar Zwolle. Deze school werd in 1896 opgericht. In de eerste laren van haar bestaan werden er zowel jongens als meisjes opgeleid, zij het in gescheiden afdelingen. Sinds het begin van deze eeuw werden echter alleen nog meisjes tot de opleiding toegelaten, die in het daaraan verbonden internaat verbleven. Om het voortbestaan van de school te verzekeren, werden in de laren vijftig weer jongens tot de opleiding toegelaten

Het boekje is vlot geschreven en bevat veel tijd‑ en plaatsgebonden alledaagse anecdotes over het kweekschoolbestaan zowel binnen de lessen als het internaatsleven. De tekst is bovendien met fotomateriaal verluchtigd. Zoals meestal het geval is, komt ook hier uit het gepresenteerde materiaal naar voren dat er maar weinig foto's zijn van het lesgeven en van de overige routine‑onderdelen van het opleidingsonderwijs.

De uitgave is te verkrijgen bil de PABO te Zwolle tegen een bedrag van f. 14.50 (inclusief verzendkosten). Bestellen via postgiro 14.900.32 t.n.v. PABO Zwolle.

(HdF)

Zakelijke info