header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

1818 Akte no 120 Gem. Archief Schiedam p 119 Notaris Jan Daniel Hoekwater Transport Voor M.Jan Daniel Hoekwater ..en zijn ambtgenoot, beiden openbare notarissen te schiedam Provincie Holland Zuiderkwartier, zijn gecompareerd Gijsbert Voskuil, Jacob van der Vaart als in huwelijk hebbende Adriana Voskuil, en zij Adriana Voskuil zelve door haren voornoemde man geassisteerd en tot het passeren dezes gequalificeerd en Arij Voskuil, alle van beroep bouwlieden en wonende in de gemeente van Kethel, canton Provincie en quartier hierboven gemeld, in..gemagtigd..als eenige en universeele erfgenamen ab intestate van derzelver vader Maarten Voskuil gewoond hebbende en overleden zijnde de dertigste october zeventienhondervijfennegentig binnen dezelfde gemeente van Kethel.

Denwelken verklaarden verkocht te hebben en navolgende bij dezen te .., transporteren ...regelen in te ..belden en zu..verbonden gezamenlijk en solidair, de een tot den ander in een dan hun alleen voor het geheel onder der gewone afstand ter voorregten dan de wet, om te vrijwaren wegens alle ..., voortkomendedoor reclames. giften, bepaling van huwelijkgoed, scheidens..hypotheken, ..ken, ..stukken, ...vervreemdingen, verhogingen van gedane opbiedingen, verdelingen en andere beletselen in het algemeen hoe ook genaamd, aan Cornelis van der Burg, mede bouwman en insgelijks binnen de gemeente van Kethel woonachtig. ten dezen tegenwoordig en dit transport accepterende zo voor zich als voor zijnd ..erver of regt verkrijgende. Een arbeiderswoning met een hooiberg en twee schuurtjes, staand in de NoordKethelpolder genummerd op het erf, toebehorende aan Jacob Poot aldaar, bekend ten oosten de Schiekade, ten westen de rijdslag...,ten zuiden de comparant koper en ten noorden de voornoemde Jacob Poot, en zich..zodanig als al hebbende zo doen de is omschreeven met al het daaraan toe- en aanbehorende, zonder dat zij comparanten verkopers daarvan iets uitzonderen, afhouden noch aan zich voorbehouden en zodanig als hun dat alles compareert, verklarende de comparant koper alle de genoemde percelen wel te kennen gegeven en onderzogt te hebben in ....te treden en het..daar te zijn om bij den compoarant koper daarmede te over ..en te handelen met eene zaak aan hem in vollen eigendom toebehorende. de meergemelde percelen behoren aan de comparanten der kopers als erfgenamen van wijlen derzelve genoemde Maarten Voskul uit diens nalatenschap zijlieden dezelves hebben geerfd en tot heden in het onverdeeld bezeten.

De tegenwoordige verkoop is gedaan onder de verplichting van den comparant koper die zich daartoe verbindt
1 om te betalen en te voldoen alle de kosten en regten daartoe deeze verkoop aanleiding zal mogen geven en waarmede de kopers gewoonlijk belast zijn.
2 Om ingelijks te betalen en te voldoen te rekenmen vanaf den eersten januarij achttienhonderachttien af, de belasting op de gebouwde eigendommen en andere lasten, dan wel van welke aard..dezelven ook zoude mogen zijn, reeds op het verkochte gelegt of nog te leggen, alsmede voor erfpachten aan denhierbovengenoemden Jacob Poot te zullen betalen te rekenen den eersten mei datzelfde jaar achttienhonderd en achttien een somma van eene gulden drie stuivers en agt penningen, uitmakende eene gulden hollands en centen..geteld in het jaar. zullende dezelfde lasten tot primo januarij en primo meij achttienhonderd en achttien, meer gemeld, door de comparanten verkopers betaald worden.
3 om zoals hierboven gezegd is de gebouwden en verdere toebehoren ..overteneemen in de staat waarin dezelven thans zijn en zulks dadelijk op het ..., direct zonder eenige schadeloosstelling noch vermindering van de koopprijs te mogen vorderen uit hoofde van grote of geringe reparatien die bestonden mogten worden, daaraan benodigd zijn.
4 Om te gedogen de lijdende zichtbare of verborgene ..daarmede de voorgeschrevene goederen bezwaard zoude mogen zijn, behoudens aan den comparant koper om zich daartegen te verzetten op zoodanige wijze als hij zal... als mede ten zijnen behouden te doen gelden de heerschende artikelen..., tot welk het verkochte op naburige geregtigd zoude mogen wezen, allen voor rekening, schade en laste van dezelver comparantenb koper en zonder eenige terughoudendheid ten laste van de comparanten verkopers.
Boven en behalve..de hiervoren bepaalde lasten en voorwaarden in deze verkoop gedaan voor de prijzen ter somma van vijfhonderd guldens, welke gelden de comparanten verkopers verklaren bereids voor het passeren dezes van comparant koper ontvagen te hebben en hem deswegens te quiteren bij dezen.

Voorts verklaarde de voornoemde Jacob van der Vaarten Adriana Voskuijl, zijnde zij Adriana Voskijl voor denzelves harer man ten dezen feassisteerd en tot het passeren dezes geauthoriseerd te hebben verkocht en bij deze te iederen..transporteeren over.. en te belasten en zich te verbinden om te vrijwaren, wegens alle stoornissen..voortkomende door reclames, giften, bepalingen van huwelijksengoed, h..hypotheken ...substitutien, teruggaven, vervreemdingem..verhogingen van gedane opbrengingen , herverdelingen en andere beletselen in het algemeen hoe ook genaamd aan den gemelden Cornelis van der Burg, pratend en accepterende zo voor zich als door zijne order of regt verkrijgende een partij wei- of hooiland gelegen in de Noordkethelpolder binnen de voorbeschreven..gemeente van Kethel groot op ...twee nmorgen en drie honderd en veertien roeden, strekkende van de Schieweg op tot aan Jan Hijdra bekend ten zuiden van de weduwe Wileem van der Berg en ten noorden het land van de armen van Kethel en zulkes, zodanig als hetzelfde land zonder..is vermeld met de al het daartoe aanbehorende, zoinder dat zij comparanten verkopers daarvan iets uitzonderen afhouden, noch aan zich voorbehouden en zodanig als hun dat alles compareert, verklarende de comparant koper het gekochte wel te kunnnen gezien en onderzogt te hebben en ..tevreden en voldaan te zijn, om bij hem comparant koper daarmede te doen en te handelen, als met eene zaak aan hem in volkomen eigendom toebhorende.

Het meergemelde land behoort aan de comparanten verkopers uit krachte van eigendom, hebbende zulks verkregen bij acte van transport op den zebventienden maart achtienhonderd entien voor Schout en Schepenen van Kethel gepasserd.

De tegenwoordige verkoop is gedaan onder de verpligting van den den comparant kopetr, die zich daartoe verplicht

1 om te betalen en te voldoen alle de kosten en regten daartoe deze verkoop aanleiding zal mogen geven en waarmede kopers gewoonlijk belast zijn.

2 om insgelijks te betalen en te voldoen te rekenen van den weersten januarij achttienhonderd achttien af de belasting op den bebouwde eigendommen en andere lasten van welken aart dezelven ook zoudem mogen wezen op het verkochte gelegd of nog te leggen.

3 om zo als het hierboven gezegd is, het verkochte intestemmen..in der staat waarin hetzelve zich thans bevind, zullende hij, comparant koper daarvan egter eerst het genot hebbend met kersmis aanstaande terwijl echter aan hem van nu af aan zal komen, het genot van het hakhout op het verkochte zich bevindende, zonder dat daarvan van hu af aan, ietwas..door de verkopers zal vermogen te worden gekapt, ...op het bos gemaakt tot het nalaten waardoor zij zich verbinden bij deze

4 om te te gewagen...de lijdende zichtbare en verborgene ...waarmede het verkochte...zoude moge zijn behoudens aan de comparant koper om zich daartegen te verzetten op zodanige wijze dat hij zal goedvinden, alsmede ter zijnen behoeve...te doen gelden de heerschende substituten tot welk het verkochte op naburigen geregtigd zoude mogen wezen., alles voor rekening schade en baten van dezelve comparanten koper en zonder eenig terugverhaal ten laste van comparant verkopers. .... en hiervoren bepaalde lasten en voorwaarden in dezen verkoop gedaan voor de prijs ter sommna van een duizend vijfhonderd guldens, welke gedaan door de comparant verkopers bereids voor het passeren reeds van den comparant koper ontvangen tehebbn en hem deswegens te quiteren bij dezes.

Thans is tusschen partijen gecompareer en overeengekomen den

F 500
f 23,50
f 1500
F 30

F 2053,50

F 1346,03